کارگاه T.E.T (آموزش معلم کارآمد)

دوره آموزشی کارآمدی معلم (Teacher Effectiveness Training) ،مدل اساسی ارتباط را ارائه میدهد و چهارچوبی ارائه می کند که معلم خودش را درکلاس و درارتباط با دانش آموزان پیدا کرده و حل تعارضات درکلاس و فرصت یاددهی و یا دگیری را ارتقاء میدهد. چرا که ما معتقدیم درکنار سواد معلم، موضوع درس و آمادگی دانش آموز عامل اصلی، مهم و کمک کننده به معلم کارآمد نحوه برقراری ارتباط او با دانش آموزان می باشد.
با توجه به تنوع موضوعات این دوره آموزشی به ۴ بخش اصلی که هر کدام زیر مجموعه هایی خواهد داشت تقسیم میشود.

  • بخش اول :کارآمدی معلم چیست ؟
    دراین بخش اهمیت ارتباط خوب وویژگی های آن بررسی خواهد شد .
  • بخش دوم :وقتی دانش آموزمالک مسئله است چه میتوانیم انجام دهیم ؟
  • بخش سوم :وقتی معلم مالک مسئله است چه میتوانیم انجام دهیم ؟
  • وقتی معلم ودانش آموز مالک مسئله هستند چه مینوانیم انجام دهیم ؟