آمال دعوت به تلاشی همگانی،
برای توانمند سازی اجتماعی و مالی
کودکان و جوانان است
آمال دعوت به تلاشی همگانی،
برای توانمند سازی اجتماعی و مالی
کودکان و جوانان است