کارگاه تئاتر شورایی

تئاتر شورایی روشی کاربردی در آموزش است که آگوستو بوال کارگردان ،مربی و پژوهشگر برزیلی براساس نظریات آموزشی پائولو فریره که به آموزش رهایی بخش معتقد است پایه گذاری شده.

کارگاه TET

دوره آموزشی کارآمدی معلم، مدل اساسی ارتباط را ارائه میدهد و چهارچوبی ارائه می کند که معلم خودش را درکلاس و درارتباط با دانش آموزان پیدا کرده و حل تعارضات درکلاس و فرصت یاددهی و یا دگیری را ارتقاء میدهد.

کارگاه TOT

کارگاه TOT مربوط به برنامه آموزش متوازن اجتماعی مالیست ،برنامه ای که مارا دعوت میکند تا برای مبارزه با چرخه فقر ،عقب ماندگی ،خشونت وبی عدالتی به موضوع توانمند سازی اجتماعی و مالی توجه لازم وکافی را درکنار برنامه های دیگر داشته باشیم.

کارگاه تیم خوب

این کارگاه تلاش مشترکیست تا با انجام یک سری فعالیت وگفتگو ،ویژگی های یک تیم خوب را بشناسیم و ببینیم آیا با تغییر نگاهی که درما ایجاد میشود ،میتوانیم در کارها وبرنامه های خود این آموزه ها را به کار برده و به مرحله اجرایی برسانیم.