کتاب های منتشر شده

از نمونه کتاب های منتشر شده توسط موسسه آمال با آموزشی مناسب جهت تدریس، برای مربیانی که در زمینه‌ی توانمندسازی اجتماعی و مالی کودکان و نوجوانان می توان به موارد زیر اشاره کرد: