داستان ما

سر هرکلاس و گفتگویی درباره توسعه اقتصادی و رشد اجتماعی صحبت از آموزش و اهمیت آن و نیاز ما به تغییر آن بود. از خیلی ها می شنیدیم که : «اگر از بچگی بجای این درس ها به ما درس زندگی می دادند دیگر …. « همه می گفتند ماهی ندهید ماهی گیری یاد دهید. اما کمتر شنیدیم که چطور ماهی گیری یاد دهیم؟ یا اصلا چطور شوق ماهی گیری ایجاد کنیم؟

بعد از تحصیل رسمی وقتی سرکار رفتیم از ما می خواستند که کار تیمی انجام دهیم و نمی دانستیم چطور ؟ تمام سال های تحصیلی ما صرف رقابت و مسابقه بود حالا چطور باید با همکارم برای یک هدف تلاش می کردم؟ اگر هم چیزی از تلاش گروهی یاد گرفته بودیم مدیون بازی های محله و کوچه بودیم که آن هم با قد کشیدن ساختمان ها همه گیر شدن ماشین بازی دیگر جایی نداشت. درحالی وارد مسئولیت های زندگی شدیم که جدول مندلیف و صدها جدول و روش های دیگری را حفظ بودیم اما چیزی از زندگی اجتماعی و اقتصادی نمی دانستیم.

در داستان همه ما به نوعی جای خالی آموزش برای زندگی ، صلح با پیرامونمان و توانمندی برای تغییر خالی است. ما هم مثل بسیاری از لزوم تغییر و جای خالی آموزش برای زندگی صحبت می کردیم اما مسئله اصلی این بود که ما برای ساختن این تغییر چه حرفی برای گفتن می توانستیم پیدا کنیم.

چشم‌انداز ما

رشد مشارکت عمومی به منظور رسیدن به این باور که نیاز است:
کودکان برای پذیرش مسئولیت اجتماعی و ترویج صلح و عدالت،از لحاظ اجتماعی و مالی توانمند شوند و به نحو موثری در جامعه مشارکت داشته باشند.

برای روزی تلاش می کنیم تا شاهد باشیم نه فقط گروهی اندک بلکه تعداد چشمگیری در جامعه با نشاط و علاقه درکنارهم تلاش می کنند تا کودکان برای زندگی اجتماعی و مالی توانمند شوند و آماده شوند که تغییری در زندگی خودشان و پیرامونشان ایجاد کنند و برای آموزش این توانمندی دانش، بینش ، مهارت و زیرساخت های آنرا در اجتماع ایجاد می کنند و در مسیر ایجاد این توانایی خودشان نیز یاد می گیرند.

برای به حرکت درآمدن چنین تغییری در کودکان و جوانان باید بپذیریم که خودمان باید آن تغییری باشیم که می خواهیم. در این مسیر لازم است یادگیری و اقدام برای تغییر رکنی اساسی از زندگی ما باشد تا کودکان و جوانان هم بتوانند شایسته تر رشد کنند و به رشد خود اهمیت دهند.

مأموریت ما

مشتاق کردن کودکان به توانمندسازی اجتماعی و مالی خودشان تا بتوانند عاملان تغییر و بهبود باشند.

ماموریت ما ساده است: تلاش کنیم تا با ایجاد دانش، بینش و گسترش مهارت معلم ها و آشنایی سازمان های آموزشی با روش های آموزش مشارکت محور برنامه آموزش اجتماعی و مالی را گسترش دهیم.تا با گسترش این دیدگاه کودکان و جوانان مشتاق شوند تا به مسائل خود و اجتماعشان بپردازند ، حقوق خود را بشناسند و مسئولیت آن حقوق را درک کنند، منابع مورد نیاز خود را بیابند ، حفظ کنند و پس انداز کنند و برای اقدامات خود برنامه ریزی کنند و اقدامی برای بهبود جوامع خود پایه ریزی کنند.

راهبرد ما

ما از طریق آموزش و مشارکت با مربیان و معلمان
تلاش می‌کنیم تا آنان را برای آموزش توانمند ساخته و از آنان حمایت کنیم، تا فرهنگ توانمندسازی اجتماعی و مالی در جامعه گسترش یابد.

نهاد آموزش خوب و موثر نیازمند کنارهم قرار گرفتن بسیاری از عوامل و ارکان است

رویکرد و فلسفه آموزشی
نگرش مناسب به موضوع مورد آموزش
روش آموزشی موثر
معلم ماهر و یادگیرنده
محتوی مناسب و همه جانبه برای رشد یادگیری
فضای آموزشی
محیط اجتماعی
و …

بهبود همه این عوامل امری بسیار پیچیده و نیازمند منابع فردی، اجتماعی و مالی گوناگونی است و همچنین باید دائما بازنگری و بهبود یابد و نسبت به نیاز هر محیط ، اجتماع و کودکی قابلیت رشد داشته باشد.
آمال تلاش دارد تا جامعه را نسبت به آموزش متوازن اجتماعی و مالی حساس سازد و راهکارهای عملی توانمند سازی کودکان و جوانان را معرفی و قابل استفاده نماید.

ارزش‌های ما

ما متعهد به اصول و ارزش‎های محوری برای خود هستیم که لازم است در همة کارهایمان منعکس گردد. به این اصول می‌بالیم و امیدداریم که این اصول و ارزش‎ها همواره مورد توجه و تأکید همه کسانی باشد که در این برنامه همکاری می‎کنند.

تعهد

• ما در جهت مأموریت خود برای الهام بخشیدن به کودکان می‌کوشیم.
• بر خود می‏بالیم که سهمی در تغییر مثبت زندگی کودکان داشته باشیم.
• ما از هرآنچه برای تکمیل کارمان لازم است فراتر می‎رویم.

تعهداتمان را جامع و صادقانه انجام می دهیم و مسئولیت آن را می پذیریم.

 
 
 

مشارکت و تعلق

• ما به مشارک در سطح تصمیم‎گیری اتکا می‌کنیم.
• دیدگاه‎های کودکان و همکاران‌مان شکل دهندة تصمیمات و اقدامات ماست.
• ایمان داریم که کودکان همان ­اندازه که ذینفع این پروژه تلقی می‎شوند خودشان نیز به عنوان دست‌اندرکاران این پروژه قلمداد شوند.

ما در به ثمر رسیدن تلاشهایمان در محیطی امن، دوستانه و عادلانه میکوشیم و در ایجاد آن سهیم هستیم.
با در نظر گرفتن تنوع، مشارکت با دیگران و کار تیمی، از یادگیری هایمان لذت می بریم

عدالت، اخلاق و احترام

• ما به حقوق و مسئولیت‎های کودکان باور داریم و برای حمایت و تقویت آن می‌کوشیم.
• باید تضمین کنیم و متعهد باشیم که هیچ کودکی به خاطر کارهای ما در معرض آسیب قرار نگیرد.
• به توان فردی کودکان، معلمان، همکاران و دست‌اندرکاران خود باور داریم.

ما به نیازها و حقوق دیگران خود و احترام می گذاریم، آنها را می بینیم، درک می کنیم و توجه می کنیم.
ما به اصول اخلاقی انسانی متعهدیم و رفتار خودمان را پایش می کنیم.

 
 

صداقت و امانت

• ارتباطات ما باز و شفاف است.
• به تعهدات خود جامة عمل می پوشانیم.
• از منابع خود با صرفه‎جویی و تدبیر استفاده می کنیم.
• اعتقاد داریم که تغییر از خود ما و منش ما آغاز می شود و آنچه را می خواهیم اتفاق بیافتد خود در منش و رفتارمان رعایت می کنیم.

 
 
 

اقدام

• ما مخاطرات کار را درنظرگرفته‏ایم و مسئولیت اقداماتمان بر عهدة خود ماست.
• ما به توان و ظرفیت یکدیگر برای به ثمرنشستن کار ایمان داریم.
• ما برای بهبود و تغییر نظام هایی تلاش می‎کنیم که زندگی کودکان را بهبود می بخشد.

مبنای تداوم کار ما، ارزیابی تاثیرگذاری مان است.