کارگاه تیم خوب

همه ما درزندگی عضو تیم بودن را تجربه کرده ایم. گاهی وقتها این تجربه ها لذت های زیادی را برای ما به همراه داشته و گاهی هم در این مسیر اذیت شده ایم.
اما مسئله اصلی ما دراین دوره این است که ببینیم چه شکلی میتوانیم یک تیم خوب را سروسامان دهیم ؟یک تیم خوب چه مشخصه هایی دارد؟ چطور دیدگاه مان را نسبت به یک تیم عوض میکنیم ؟
بنابراین این کارگاه تلاش مشترکیست تا با انجام یک سری فعالیت وگفتگو ،ویژگی های یک تیم خوب را بشناسیم و ببینیم آیا با تغییر نگاهی که درما ایجاد میشود ،میتوانیم در کارها وبرنامه های خود این آموزه ها را به کار برده و به مرحله اجرایی برسانیم.
عناوین اصلی که دراین کارگاه به آن خواهیم پرداخت:

  • رویکرد ما به مفهوم تیم وزنده بودن آن
  • نگاه سیستمی به تیم وسیستم های زنده
  • معیارهای بالقوه حیات درسیستم های زنده وبررسی آن درتیم.