کارگاه TOT

این کارگاه مربوط به برنامه آموزش متوازن اجتماعی مالیست ،برنامه ای که مارا دعوت میکند تا برای مبارزه با چرخه فقر ،عقب ماندگی ،خشونت وبی عدالتی به موضوع توانمند سازی اجتماعی و مالی توجه لازم وکافی را درکنار برنامه های دیگر داشته باشیم و رویکردمان درمقابله باچرخه فقر و فرایند رشد نایافتگی را از سرپرستی ونصیحت به سمت توانمند سازی ومسئولیت پذیری خودافرادواجتماعات معطوف کنیم.
بنابراین این برنامه تلاشی همگانیست تا کودکان ونوجوانان ترغیب شوند عاملان تغییر دراجتماع خودشان برای دنیایی عادلانه تر وبرخوردارتر باشند.

ما دراین دوره ۴ روزه درکنار معلمان ومربیان باسرفصل هایی مشخصی کمک خواهیم کرد تا برای مشارکت در چنین آموزشی آماده شویم.
سرفصل های اصلی :

  • آموزش متوازن اجتماعی ومالی برای کودکان چیست ؟(انگاره ها وواقعیت ها)
  • تفاوت بین معلم وتسهیلگر
  • ۵محوراصلی آموزش مالی واجتماعی کودکان (شناخت وکشف خود،حقوق ومسئولیت ،پس انداز وخرج ،برنامه ریزی وبودجه بندی ،اقدام اجتماعی ومالی )
  • ارائه تجربیات مالی واجتماعی کودکان دربرنامه های سایر کشورها ‌
  • روش های یادگیری فعالActivelerningMethods