دوره های برگزار شده

موسسه آمال، دوره های برگزار شده مختلفی را تا به امروز برای تسهیلگران، موسسات و مدارس مختلف برگزار کرده است، در این بخش به معرفی برخی از آنها می پردازیم.