کتاب مهارت‌ های زندگی و آموزش مالی برای صلح

کتاب مهارت‌ های زندگی و آموزش مالی برای صلح

کتاب مهارت‌ های زندگی و آموزش مالی برای صلح  انتشار یافته در موسسه آمال با موضوع توانمندسازی اجتماعی و مالی کودکان با ارایه طرح درس های مرتبط به این حوزه به مربیان و تسهیلگران یاری می رساند.
کتاب افلاتات

کتاب افلاتات

کتاب افلاتات از مجموعه کتاب های افلاتون، انتشار یافته در موسسه آمال با موضوع توانمندسازی اجتماعی و مالی کودکان با ارایه طرح درس های مرتبط به این حوزه به مربیان و تسهیلگران یاری می رساند.
کتاب افلاتین

کتاب افلاتین

کتاب افلاتین از مجموعه کتاب های افلاتون، انتشار یافته در موسسه آمال با موضوع توانمندسازی اجتماعی و مالی کودکان با ارایه طرح درس های مرتبط به این حوزه به مربیان و تسهیلگران یاری می رساند.
کتاب هشت آسیا
,

کتاب هشت آسیا

کتاب هشت آسیا از سری کتاب های آسیای مجموعه افلاتون، انتشار یافته در موسسه آمال با موضوع توانمندسازی اجتماعی و مالی کودکان با ارایه طرح درس های مرتبط به این حوزه به مربیان و تسهیلگران یاری می رساند.
کتاب هفت آسیا
,

کتاب هفت آسیا

کتاب هفت آسیا از سری کتاب های آسیای مجموعه افلاتون، انتشار یافته در موسسه آمال با موضوع توانمندسازی اجتماعی و مالی کودکان با ارایه طرح درس های مرتبط به این حوزه به مربیان و تسهیلگران یاری می رساند.
کتاب شش آسیا
,

کتاب شش آسیا

کتاب شش آسیا از سری کتاب های آسیای مجموعه افلاتون، انتشار یافته در موسسه آمال با موضوع توانمندسازی اجتماعی و مالی کودکان با ارایه طرح درس های مرتبط به این حوزه به مربیان و تسهیلگران یاری می رساند.
کتاب پنج آسیا
,

کتاب پنج آسیا

کتاب پنج آسیا از سری کتاب های آسیای مجموعه افلاتون، انتشار یافته در موسسه آمال با موضوع توانمندسازی اجتماعی و مالی کودکان با ارایه طرح درس های مرتبط به این حوزه به مربیان و تسهیلگران یاری می رساند.
کتاب چهار آسیا
,

کتاب چهار آسیا

کتاب چهار آسیا از سری کتاب های آسیای مجموعه افلاتون، انتشار یافته در موسسه آمال با موضوع توانمندسازی اجتماعی و مالی کودکان با ارایه طرح درس های مرتبط به این حوزه به مربیان و تسهیلگران یاری می رساند.
کتاب سه آسیا
,

کتاب سه آسیا

کتاب سه آسیا از سری کتاب های آسیای مجموعه افلاتون، انتشار یافته در موسسه آمال با موضوع توانمندسازی اجتماعی و مالی کودکان با ارایه طرح درس های مرتبط به این حوزه به مربیان و تسهیلگران یاری می رساند.
کتاب دو آسیا
,

کتاب دو آسیا

کتاب دو آسیا از سری کتاب های آسیای مجموعه افلاتون، انتشار یافته در موسسه آمال با موضوع توانمندسازی اجتماعی و مالی کودکان با ارایه طرح درس های مرتبط به این حوزه به مربیان و تسهیلگران یاری می رساند.
کتاب یک آسیا
,

کتاب یک آسیا

کتاب یک آسیا از سری کتاب های آسیای مجموعه افلاتون، انتشار یافته در موسسه آمال با موضوع توانمندسازی اجتماعی و مالی کودکان با ارایه طرح درس های مرتبط به این حوزه به مربیان و تسهیلگران یاری می رساند.