مطالب توسط manager

کتاب افلاتات

کتاب افلاتات از مجموعه کتاب های افلاتون، انتشار یافته در موسسه آمال با موضوع توانمندسازی اجتماعی و مالی کودکان با ارایه طرح درس های مرتبط به این حوزه به مربیان و تسهیلگران یاری می رساند.

کتاب افلاتین

کتاب افلاتین از مجموعه کتاب های افلاتون، انتشار یافته در موسسه آمال با موضوع توانمندسازی اجتماعی و مالی کودکان با ارایه طرح درس های مرتبط به این حوزه به مربیان و تسهیلگران یاری می رساند.

,

کتاب هشت آسیا

کتاب هشت آسیا از سری کتاب های آسیای مجموعه افلاتون، انتشار یافته در موسسه آمال با موضوع توانمندسازی اجتماعی و مالی کودکان با ارایه طرح درس های مرتبط به این حوزه به مربیان و تسهیلگران یاری می رساند.

,

کتاب هفت آسیا

کتاب هفت آسیا از سری کتاب های آسیای مجموعه افلاتون، انتشار یافته در موسسه آمال با موضوع توانمندسازی اجتماعی و مالی کودکان با ارایه طرح درس های مرتبط به این حوزه به مربیان و تسهیلگران یاری می رساند.

,

کتاب شش آسیا

کتاب شش آسیا از سری کتاب های آسیای مجموعه افلاتون، انتشار یافته در موسسه آمال با موضوع توانمندسازی اجتماعی و مالی کودکان با ارایه طرح درس های مرتبط به این حوزه به مربیان و تسهیلگران یاری می رساند.

,

کتاب پنج آسیا

کتاب پنج آسیا از سری کتاب های آسیای مجموعه افلاتون، انتشار یافته در موسسه آمال با موضوع توانمندسازی اجتماعی و مالی کودکان با ارایه طرح درس های مرتبط به این حوزه به مربیان و تسهیلگران یاری می رساند.

,

کتاب چهار آسیا

کتاب چهار آسیا از سری کتاب های آسیای مجموعه افلاتون، انتشار یافته در موسسه آمال با موضوع توانمندسازی اجتماعی و مالی کودکان با ارایه طرح درس های مرتبط به این حوزه به مربیان و تسهیلگران یاری می رساند.

,

کتاب سه آسیا

کتاب سه آسیا از سری کتاب های آسیای مجموعه افلاتون، انتشار یافته در موسسه آمال با موضوع توانمندسازی اجتماعی و مالی کودکان با ارایه طرح درس های مرتبط به این حوزه به مربیان و تسهیلگران یاری می رساند.

,

کتاب دو آسیا

کتاب دو آسیا از سری کتاب های آسیای مجموعه افلاتون، انتشار یافته در موسسه آمال با موضوع توانمندسازی اجتماعی و مالی کودکان با ارایه طرح درس های مرتبط به این حوزه به مربیان و تسهیلگران یاری می رساند.

اعطای دیپلم افتخار افلاتون +10 به آمال

دیپلم افتخار افلاتون +10 به پاس بیش از 10 سال تعهد و تلاش برای توسعه‌ آموزش اجتماعی و مالی و مهارت‌های ضروری زندگی به کودکان و نوجوانان و توانمندسازی آنان، از سوی مؤسسه‌ی بین‌المللی افلاتون به موسسه‌ی آمال اعطا شد.

کارگاه TET

دوره آموزشی کارآمدی معلم، مدل اساسی ارتباط را ارائه میدهد و چهارچوبی ارائه می کند که معلم خودش را درکلاس و درارتباط با دانش آموزان پیدا کرده و حل تعارضات درکلاس و فرصت یاددهی و یا دگیری را ارتقاء میدهد.

کارگاه TOT

کارگاه TOT مربوط به برنامه آموزش متوازن اجتماعی مالیست ،برنامه ای که مارا دعوت میکند تا برای مبارزه با چرخه فقر ،عقب ماندگی ،خشونت وبی عدالتی به موضوع توانمند سازی اجتماعی و مالی توجه لازم وکافی را درکنار برنامه های دیگر داشته باشیم.

کارگاه تیم خوب

این کارگاه تلاش مشترکیست تا با انجام یک سری فعالیت وگفتگو ،ویژگی های یک تیم خوب را بشناسیم و ببینیم آیا با تغییر نگاهی که درما ایجاد میشود ،میتوانیم در کارها وبرنامه های خود این آموزه ها را به کار برده و به مرحله اجرایی برسانیم.

,

کتاب یک آسیا

کتاب یک آسیا از سری کتاب های آسیای مجموعه افلاتون، انتشار یافته در موسسه آمال با موضوع توانمندسازی اجتماعی و مالی کودکان با ارایه طرح درس های مرتبط به این حوزه به مربیان و تسهیلگران یاری می رساند.