کارگاه تئاتر شورایی

تئاتر شورایی روشی کاربردی در آموزش است که آگوستو بوال کارگردان ،مربی و پژوهشگر برزیلی براساس نظریات آموزشی پائولو فریره که به آموزش رهایی بخش معتقد است پایه گذاری شده. براساس این درک از آموزش درطی این دوره مربی بوسیله مجموعه ای از بازیها وتکنیک های نمایشی شرایطی برای تمرین هنرمندانه زندگی فراهم میکند تا درطی آن مشارکت کنندگان مسئله را شناسایی و نمایان سازند وبه راه حل های مختلف جمعی برای حل آن مسائل پرداخته و یا به عبارت دیگر مسئله گشایی کنند و دراین بین فرصت هایی مهیا خواهد شد تا شرکت کنندگان تک گویی را به گفتگو” گفتن و شنیدن”، تقابل را به تعامل، جمع گریزی را به جمع پذیری، خودخواهی به درک متقابل، تک روی به مشارکت و حذف را به جذب تبدیل کنند.
تکنیک های نمایشی که دراین کارگاه از آنها بهره میگیریم “با این آگاهی که خود افراد مهمتر از تکنیک ها هستند و تکنیک ها قرار است درخدمت افراد در آموزش باشند نه برعکس” متشکل هستند از:

  • تئاتر مجسمه: دراین شیوه از بدن برای بیان مضامین، عواطف و تمایلات استفاده میشود.
  • تئاتر مجادله: این شیوه به داستان یا موضوعی که حاوی معضلی اجتماعی یا درون گروهیست میپردازد.
  • تئاتر قانونگذار: درصورت نیازرسیدن به قوانین به صورت تعاملی، تصویب واعلام آن